Regulamin strony greendesigns.art

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej greendesigns.art (dalej zwanej „Stroną”) oraz wszelkie prawa i obowiązki użytkowników Strony.

1.2. Korzystając z Strony, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin w całości.

2. Prawa autorskie

2.1. Wszelkie treści, materiały i elementy graficzne zamieszczone na Stronie, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy itp., są chronione prawem autorskim i należą do właściciela Strony lub posiadającego odpowiednie prawa autorskie.

2.2. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania jakichkolwiek elementów Strony bez wyraźnej zgody właściciela.

3. Korzystanie ze Strony 

3.1. Użytkownik może korzystać z Strony w celach osobistych, niekomercyjnych. 

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa podczas korzystania z Strony oraz do niepodejmowania działań, które mogą naruszać bezpieczeństwo, integralność lub dostępność Strony.

4. Odpowiedzialność 

4.1. Firma Green designs Karolina Połowińska, będąca właścicielem Strony, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Strony, w tym za utratę danych, zakłócenia działania, przerwy w dostępie lub inne straty. 

4.2. Firma Green designs Karolina Połowińska nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników na Stronie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Firma Green designs Karolina Połowińska przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności Strony.

6. Zmiany regulaminu

6.1. Firma Green designs Karolina Połowińska, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

6.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku stwierdzenia nieważności lub niewykonalności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu, pozostała część regulaminu pozostaje w mocy.

7.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Strony będą podlegały jurysdykcji właściwego sądu na terytorium firmy Green designs Karolina Połowińska.

Data wejścia w życie: 16.05.2023 r

Właściciel Strony: Firma Green designs Karolina Połowińska, NIP: 6263048562 ul. Piekarska 10/11, Bytom, woj. śląskie, kod pocztowy 41-902, Bytom.